Archives for març2015

VIDA – Què he de tenir en compte a l’hora de fer-me una assegurança de vida? / ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de hacerme un seguro de vida?

Has pensat en contractar una assegurança de vida? Si es així, potser t’has preguntat: quan capital he d’assegurar? A La Baen Bcn Assegurances et donem uns quants consells que et seran útils a l’hora de fer-ho:

seguro-de-vida_Per a començar, has de tenir en compte el capital que vols assegurar, és a dir, la quantitat que rebran els beneficiaris en cas de mort o invalidesa de l’assegurat. Pensa que aquest ha de cobrir les quantitats que tinguis pendents a préstecs, com hipoteques o el cotxe, i així no deixar aquesta càrrega a fills o familiars.  No oblidis incloure les despeses familiars de l’any: els estudis, els rebuts, el menjar, el transport, la roba,… per poder permetre a la teva família mantenir el mateix nivell de vida durant els 5 anys següents. Amb la suma de tot, ja tindràs una idea del capital mínim a assegurar.

La combinació del capital, amb la teva edat i la teva professió tindràs el cost de la pòlissa de vida.

A més, existeixen altres opcions addicionals per assegurar el doble si la mort o la invalidesa és produïda per un accident i el triple si és per accident de circulació, com també hi ha la possibilitat de bestreta de capital per malaltia greu.

I recorda que la prima de l’assegurança por pagar-se anualment, o pot fraccionar-la de manera semestral o trimestral.

 

Deixa’t aconsellar per nosaltres! Treballem amb diferents companyies, junts mirarem la que s’ajusta més a tu.


 

¿Has pensado en contratar un seguro de vida? Si es así, puede que te hayas preguntado: ¿Cuánto capital debo asegurar? En La Baen Bcn Assegurances te damos unos cuantos consejos que te serán útiles a la hora de hacerlo:

 

seguro-de-vida_Lo primero que debes tener en cuenta es el capital que quieres asegurar, es decir, la cantidad que recibirán los beneficiarios en caso de fallecimiento o invalidez del asegurado. Piensa que éste debe cubrir las cantidades que debas de préstamos, como la hipoteca o el coche, y así no dejar esa carga a hijos o familiares. No olvides incluir los gastos familiares del año: los estudios, los recibos, la comida, el transporte, la ropa… así permitir que tu familia mantenga el mismo nivel de vida durante los 5 años siguientes. Con la suma de todo, ya tendrás una idea del capital mínimo a asegurar.

 

La combinación del capital, tu edad y tu profesión tendrás el coste del seguro de vida.

 

Además, existen otras opciones adicionales para asegurar el doble si el fallecimiento o la invalidez se produce por un accidente y el triple si es por accidente de circulación, como también hay posibilidad de anticipo de capital por enfermedad grave.

 

Y recuerda que la prima del seguro de vida se puede pagar anualmente, o fraccionarlo para hacerlo semestral o trimestral.

 

¡Déjate aconsejar por nosotros! Trabajamos con distintas compañías, juntos miraremos la que se ajusta más a ti.