Archives for novembre2014

Gaudeix tranquil de la neu a qualsevol estacíó del món / Disfruta tranquilo de la nieve en cualquier estación del mundo

A Andorra, als Alps, a Tirol, a Valais, a Berna… esquía per tota Europa sense preocupacions.esqui collage

La teva assegurança esquí a partir de 20€

  • Assistència mèdica, rescat a pistes i repatriació.
  • Desplaçament i hotel d’acompanyant en determinats casos d’hospitalització.
  • Pèrdua de forfaits i lliçons d’esquí per repatriació.
  • Pèrdua d’equipatges i assistència legal en viatge.

Ja saps on escapar-te?


En Andorra, los Alpes, Tirol, Valais, Berna… esquía per toda Europa sin preocupaciones.

Tu seguro esquí a partir de 20€

  • Asistencia médica, rescate en
    pistas y repatriación.
  • Desplazamiento y hotel de acompañante en determinados casos de hospitalización.
  • Pérdida de forfaits y clases de esquí por repatriación.
  • Pérdida de equipajes y asistencia legal en viaje.

¿Ya sabes dónde escaparte?

5 raons per les que contractar una pòlissa de vida / 5 razones por las que contratar una póliza de vida

Saps què és una assegurança de vida? La seva característica principal és el pagament de la quantitat pactada en cas de mort o malaltia.

5 RAONS PER LES QUE CONTRACTAR UNA PÒLISSA DE VIDA

1. Assegura i protegeix als que més estimes. Garantint la efamiliastabilitat dels teus davant qualsevol imprevist, permet la seva protecció davant els deutes i mantenir el nivell de vida de la família.

2. Garanteix la educació i projectes de futur dels teus fills. En cas de desgracia, els ingressos a la família es veuran reduïts o les despeses creixeran, això ha d’impedir els teus complir els seus somnis?

3. Protegeix l’habitatge. Tan si tens hipoteca com si estàs de lloguer, això és una despesa important que cada mes que no et pots permetre deixar de pagar.

4. Protegeix-te tu mateix en cas de invalidesa o malaltia greu, et permetrà seguir afrontant les despeses de cada mes sense perdre la independència econòmica.

5. El cost no és gran quan el que estàs assegurant és la teva vida. La prima es pot adaptar a les teves necessitats.

Estar preparat és important, saber esperar ho és encara més, però aprofitar el moment adequat és la clau de la vida.

Arthur Schnitzler

 


Sabes qué es un seguro de vida? Su característica principal es el pago de la cantidad pactada en caso de fallecimiento o enfermedad.

5 RAZONES POR LAS QUE CONTRATAR UNA PÓLIZA DE VIDA

1. Asegura y protege a los que más quieres. Garantizando al estabilidad de los tuyos ante cualquier imfamiliaprevisto, permite su protección ante deudas y mantener el nivel de vida de la familia.

2. Garantiza la educación y proyectos de futuro de tus hijos. En caso de desgracia,  los ingresos a la familia se verán reducidos o los gastos crecerán, esto debe impedir que los tuyos cumplan sus sueños?

3. Protege la vivienda. Tanto si tienes hipoteca como si estás de alquiler, esto es un gasto importante de cada mes que no te puedes permitir dejar de pagar.

4. Protégete tu mismo en caso de invalidez o enfermedad grave, te permitirá seguir afrontando los gastos de cada mes sin perder independencia económica.

5. El coste no e grande cuando lo que estás asegurando es tu vida. La prima se puede adaptar a tus necesidades.

Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida.

Arthur Schnitzler

 

Quant pagues per la teva assegurança de decessos? / ¿Cuánto pagas por tu seguro de decesos?

Qué recull l’assegurança de decessos?

Aquesta aseegurança recull totes les despeses del sepeli: arca, cotxe fúnebre, tanatori, enterrament o incineració, drets de tramitació,… a més de serveis relacionats.

decesos

Per qué tenir-la?

A ningú ens agrada pensar en el moments difícils, però…

Per una petita prima mensual, quedarà cobert tot el cost arribat el moment. I no només pel cost que suposa l’enterrament o la incineració, sino també pel servei d’assessorament i ajuda en els moments de dol.

Quin cost mensual suposa?

La teva família pot estar assegurada per només 10€/mes. Qui no està disposat a pagar-ho i poder viure tranquil?

dibujo_large


 

¿Qué cubre el seguro de decesos?

Este seguro cubre todos los costes de sepelio: arca, coche fúnebre, tanatorio, entierro o incineración, derechos de tramitación,… entre más servicios relacionados.

decesos

¿Por qué tener seguro de decesos?

A nadie le gusta pensar en los momentos dificiles, pero…

Por una pequeña prima mensual quedará cubierto todo el coste llegado el momento. Y no sólo cubre el coste del entierro, sino también el servicio de asesoramiento y ayuda en los momentos de duelo.

¿Qué coste mensual supone?

Tu família puede estar asegurada por sólo 10€/mes. ¿Quién no està dispuesto a pagar-lo y poder vivir tranquilo?

dibujo_large