Archives for maig2015

Què és una assegurança de responsabilitat civil professional? / ¿Qué es un seguro de responsabilidad civil profesional?

La responsabilitat civil és un concepte jurídic que té com a finalitat regular el sistema de compensacions econòmiques reparadores de danys produïts a tercers com a conseqüència de relacions contractuals o extracontractuals.

 

Per a fer front a les conseqüències de les reclamacions o demandes, amb independència de la causa, els professionals contracten pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil. És un sistema de protecció davant dels riscos existents, així poder fer front als danys personals i materials que, involuntàriament, per error o omissió, el professional ha pogut causar als seus clients durant l’exercici de la seva professió. Així, la companyia assumeix les conseqüències econòmiques dels fets coberts pel contracte.

 

No és només una garantia pels treballadors, si no també per a qui contracta els seus serveis, ja que si no fos així, el professional hauria de respondre amb el seu patrimoni. El client també pot exigir la pòlissa a qualsevol professional que presti assistència.

 

Ets enginyer? Professor? Informàtic? Advocat? Esteticista?

Workers

Sigui quina sigui la teva activitat professional, necessites una pòlissa de responsabilitat civil per a treballar sense preocupacions. A La Baen Bcn tenim l’adequada per a la teva feina, no dubtis en consultar-nos.


 

La responsabilidad civil es un concepto jurídico que tiene como finalidad regular el sistema de compensaciones económicas reparadoras de daños producidos a terceros como consecuencia de relaciones contractuales o extracontractuales.

 

Para hacer frente a las consecuencias de las reclamaciones o demandas, con independencia de la causa, los profesionales contratan pólizas de seguro de responsabilidad civil. Es un sistema de protección delante de los riesgos existentes, así poder hacer frente a los daños personales y materiales que, involuntariamente, por error u omisión, el profesional ha podido causar a sus clientes durante el ejercicio de su profesión. Así la compañía asume las consecuencias económicas de los hechos cubiertos por contrato.

 

No es sólo una garantía para los trabajadores, sino también para quien contrata sus servicios, ya que si no fuera así, el profesional debería responder con su patrimonio. El cliente también puede exigir la póliza a cualquier profesional que le preste asistencia.

 

¿Eres ingeniero? ¿Profesor? ¿Informático? ¿Abogado? ¿O tal vez esteticista?

Workers

Sea cual sea tu actividad profesional, necesitas una póliza de responsabilidad civil para trabajar sin preocupaciones. En La Baen Bcn tenemos la adecuada para su trabajo, no dudes en consultarnos.