Archives for Fiatc

VIDA – Què he de tenir en compte a l’hora de fer-me una assegurança de vida? / ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de hacerme un seguro de vida?

Has pensat en contractar una assegurança de vida? Si es així, potser t’has preguntat: quan capital he d’assegurar? A La Baen Bcn Assegurances et donem uns quants consells que et seran útils a l’hora de fer-ho:

seguro-de-vida_Per a començar, has de tenir en compte el capital que vols assegurar, és a dir, la quantitat que rebran els beneficiaris en cas de mort o invalidesa de l’assegurat. Pensa que aquest ha de cobrir les quantitats que tinguis pendents a préstecs, com hipoteques o el cotxe, i així no deixar aquesta càrrega a fills o familiars.  No oblidis incloure les despeses familiars de l’any: els estudis, els rebuts, el menjar, el transport, la roba,… per poder permetre a la teva família mantenir el mateix nivell de vida durant els 5 anys següents. Amb la suma de tot, ja tindràs una idea del capital mínim a assegurar.

La combinació del capital, amb la teva edat i la teva professió tindràs el cost de la pòlissa de vida.

A més, existeixen altres opcions addicionals per assegurar el doble si la mort o la invalidesa és produïda per un accident i el triple si és per accident de circulació, com també hi ha la possibilitat de bestreta de capital per malaltia greu.

I recorda que la prima de l’assegurança por pagar-se anualment, o pot fraccionar-la de manera semestral o trimestral.

 

Deixa’t aconsellar per nosaltres! Treballem amb diferents companyies, junts mirarem la que s’ajusta més a tu.


 

¿Has pensado en contratar un seguro de vida? Si es así, puede que te hayas preguntado: ¿Cuánto capital debo asegurar? En La Baen Bcn Assegurances te damos unos cuantos consejos que te serán útiles a la hora de hacerlo:

 

seguro-de-vida_Lo primero que debes tener en cuenta es el capital que quieres asegurar, es decir, la cantidad que recibirán los beneficiarios en caso de fallecimiento o invalidez del asegurado. Piensa que éste debe cubrir las cantidades que debas de préstamos, como la hipoteca o el coche, y así no dejar esa carga a hijos o familiares. No olvides incluir los gastos familiares del año: los estudios, los recibos, la comida, el transporte, la ropa… así permitir que tu familia mantenga el mismo nivel de vida durante los 5 años siguientes. Con la suma de todo, ya tendrás una idea del capital mínimo a asegurar.

 

La combinación del capital, tu edad y tu profesión tendrás el coste del seguro de vida.

 

Además, existen otras opciones adicionales para asegurar el doble si el fallecimiento o la invalidez se produce por un accidente y el triple si es por accidente de circulación, como también hay posibilidad de anticipo de capital por enfermedad grave.

 

Y recuerda que la prima del seguro de vida se puede pagar anualmente, o fraccionarlo para hacerlo semestral o trimestral.

 

¡Déjate aconsejar por nosotros! Trabajamos con distintas compañías, juntos miraremos la que se ajusta más a ti.

Per què tenir una assegurança de salut?

Tenim la sort de viure en un país amb seguretat social, però hi ha una realitat: no cobreix les nostres necessitats. Malauradament, el sector sanitari públic està patint retallades i els pacients són els principals afectats. Heu visitat últimament cap centre mèdic públic per una urgència? Hores d’espera, falta de personal i manca de llits. Esteu a una llista d’espera? Quan de temps has d’esperar per a fer-te unes probes? És hora de pensar en la teva salut.

Per què et compensa tenir una assegurança privada?

Es redueixen els tràmits administratius, pots demanar cita per telèfon, per la web o a la pròpia corredoria.

La varietat del quadre mèdic és molt amplia, visita a l’especialista que necessitis sense anar a veure al teu metge de capçalera.

Gaudeix d’unes llistes d’espera molt més reduïdes, solucionant els problemes més ràpidament, evitant que aquests empitjorin. Així mateix, obté els resultats de les proves abans.

A més d’altres comoditats com poder gaudir d’una habitació individual quan estem ingressats (amb acompanyant) o la visita a domicili del teu metge en cas d’urgència.

Què hi penseu? Quins avantatges heu aprofitat?