Archives for Vida

VIDA – Què he de tenir en compte a l’hora de fer-me una assegurança de vida? / ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de hacerme un seguro de vida?

Has pensat en contractar una assegurança de vida? Si es així, potser t’has preguntat: quan capital he d’assegurar? A La Baen Bcn Assegurances et donem uns quants consells que et seran útils a l’hora de fer-ho:

seguro-de-vida_Per a començar, has de tenir en compte el capital que vols assegurar, és a dir, la quantitat que rebran els beneficiaris en cas de mort o invalidesa de l’assegurat. Pensa que aquest ha de cobrir les quantitats que tinguis pendents a préstecs, com hipoteques o el cotxe, i així no deixar aquesta càrrega a fills o familiars.  No oblidis incloure les despeses familiars de l’any: els estudis, els rebuts, el menjar, el transport, la roba,… per poder permetre a la teva família mantenir el mateix nivell de vida durant els 5 anys següents. Amb la suma de tot, ja tindràs una idea del capital mínim a assegurar.

La combinació del capital, amb la teva edat i la teva professió tindràs el cost de la pòlissa de vida.

A més, existeixen altres opcions addicionals per assegurar el doble si la mort o la invalidesa és produïda per un accident i el triple si és per accident de circulació, com també hi ha la possibilitat de bestreta de capital per malaltia greu.

I recorda que la prima de l’assegurança por pagar-se anualment, o pot fraccionar-la de manera semestral o trimestral.

 

Deixa’t aconsellar per nosaltres! Treballem amb diferents companyies, junts mirarem la que s’ajusta més a tu.


 

¿Has pensado en contratar un seguro de vida? Si es así, puede que te hayas preguntado: ¿Cuánto capital debo asegurar? En La Baen Bcn Assegurances te damos unos cuantos consejos que te serán útiles a la hora de hacerlo:

 

seguro-de-vida_Lo primero que debes tener en cuenta es el capital que quieres asegurar, es decir, la cantidad que recibirán los beneficiarios en caso de fallecimiento o invalidez del asegurado. Piensa que éste debe cubrir las cantidades que debas de préstamos, como la hipoteca o el coche, y así no dejar esa carga a hijos o familiares. No olvides incluir los gastos familiares del año: los estudios, los recibos, la comida, el transporte, la ropa… así permitir que tu familia mantenga el mismo nivel de vida durante los 5 años siguientes. Con la suma de todo, ya tendrás una idea del capital mínimo a asegurar.

 

La combinación del capital, tu edad y tu profesión tendrás el coste del seguro de vida.

 

Además, existen otras opciones adicionales para asegurar el doble si el fallecimiento o la invalidez se produce por un accidente y el triple si es por accidente de circulación, como también hay posibilidad de anticipo de capital por enfermedad grave.

 

Y recuerda que la prima del seguro de vida se puede pagar anualmente, o fraccionarlo para hacerlo semestral o trimestral.

 

¡Déjate aconsejar por nosotros! Trabajamos con distintas compañías, juntos miraremos la que se ajusta más a ti.

5 raons per les que contractar una pòlissa de vida / 5 razones por las que contratar una póliza de vida

Saps què és una assegurança de vida? La seva característica principal és el pagament de la quantitat pactada en cas de mort o malaltia.

5 RAONS PER LES QUE CONTRACTAR UNA PÒLISSA DE VIDA

1. Assegura i protegeix als que més estimes. Garantint la efamiliastabilitat dels teus davant qualsevol imprevist, permet la seva protecció davant els deutes i mantenir el nivell de vida de la família.

2. Garanteix la educació i projectes de futur dels teus fills. En cas de desgracia, els ingressos a la família es veuran reduïts o les despeses creixeran, això ha d’impedir els teus complir els seus somnis?

3. Protegeix l’habitatge. Tan si tens hipoteca com si estàs de lloguer, això és una despesa important que cada mes que no et pots permetre deixar de pagar.

4. Protegeix-te tu mateix en cas de invalidesa o malaltia greu, et permetrà seguir afrontant les despeses de cada mes sense perdre la independència econòmica.

5. El cost no és gran quan el que estàs assegurant és la teva vida. La prima es pot adaptar a les teves necessitats.

Estar preparat és important, saber esperar ho és encara més, però aprofitar el moment adequat és la clau de la vida.

Arthur Schnitzler

 


Sabes qué es un seguro de vida? Su característica principal es el pago de la cantidad pactada en caso de fallecimiento o enfermedad.

5 RAZONES POR LAS QUE CONTRATAR UNA PÓLIZA DE VIDA

1. Asegura y protege a los que más quieres. Garantizando al estabilidad de los tuyos ante cualquier imfamiliaprevisto, permite su protección ante deudas y mantener el nivel de vida de la familia.

2. Garantiza la educación y proyectos de futuro de tus hijos. En caso de desgracia,  los ingresos a la familia se verán reducidos o los gastos crecerán, esto debe impedir que los tuyos cumplan sus sueños?

3. Protege la vivienda. Tanto si tienes hipoteca como si estás de alquiler, esto es un gasto importante de cada mes que no te puedes permitir dejar de pagar.

4. Protégete tu mismo en caso de invalidez o enfermedad grave, te permitirá seguir afrontando los gastos de cada mes sin perder independencia económica.

5. El coste no e grande cuando lo que estás asegurando es tu vida. La prima se puede adaptar a tus necesidades.

Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida.

Arthur Schnitzler