Archives for Seguro

VIDA – Què he de tenir en compte a l’hora de fer-me una assegurança de vida? / ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de hacerme un seguro de vida?

Has pensat en contractar una assegurança de vida? Si es així, potser t’has preguntat: quan capital he d’assegurar? A La Baen Bcn Assegurances et donem uns quants consells que et seran útils a l’hora de fer-ho:

seguro-de-vida_Per a començar, has de tenir en compte el capital que vols assegurar, és a dir, la quantitat que rebran els beneficiaris en cas de mort o invalidesa de l’assegurat. Pensa que aquest ha de cobrir les quantitats que tinguis pendents a préstecs, com hipoteques o el cotxe, i així no deixar aquesta càrrega a fills o familiars.  No oblidis incloure les despeses familiars de l’any: els estudis, els rebuts, el menjar, el transport, la roba,… per poder permetre a la teva família mantenir el mateix nivell de vida durant els 5 anys següents. Amb la suma de tot, ja tindràs una idea del capital mínim a assegurar.

La combinació del capital, amb la teva edat i la teva professió tindràs el cost de la pòlissa de vida.

A més, existeixen altres opcions addicionals per assegurar el doble si la mort o la invalidesa és produïda per un accident i el triple si és per accident de circulació, com també hi ha la possibilitat de bestreta de capital per malaltia greu.

I recorda que la prima de l’assegurança por pagar-se anualment, o pot fraccionar-la de manera semestral o trimestral.

 

Deixa’t aconsellar per nosaltres! Treballem amb diferents companyies, junts mirarem la que s’ajusta més a tu.


 

¿Has pensado en contratar un seguro de vida? Si es así, puede que te hayas preguntado: ¿Cuánto capital debo asegurar? En La Baen Bcn Assegurances te damos unos cuantos consejos que te serán útiles a la hora de hacerlo:

 

seguro-de-vida_Lo primero que debes tener en cuenta es el capital que quieres asegurar, es decir, la cantidad que recibirán los beneficiarios en caso de fallecimiento o invalidez del asegurado. Piensa que éste debe cubrir las cantidades que debas de préstamos, como la hipoteca o el coche, y así no dejar esa carga a hijos o familiares. No olvides incluir los gastos familiares del año: los estudios, los recibos, la comida, el transporte, la ropa… así permitir que tu familia mantenga el mismo nivel de vida durante los 5 años siguientes. Con la suma de todo, ya tendrás una idea del capital mínimo a asegurar.

 

La combinación del capital, tu edad y tu profesión tendrás el coste del seguro de vida.

 

Además, existen otras opciones adicionales para asegurar el doble si el fallecimiento o la invalidez se produce por un accidente y el triple si es por accidente de circulación, como también hay posibilidad de anticipo de capital por enfermedad grave.

 

Y recuerda que la prima del seguro de vida se puede pagar anualmente, o fraccionarlo para hacerlo semestral o trimestral.

 

¡Déjate aconsejar por nosotros! Trabajamos con distintas compañías, juntos miraremos la que se ajusta más a ti.

LLAR – Què he de fer abans de contractar una assegurança de la llar? / HOGAR – ¿Qué debo hacer antes de contratar un seguro del hogar?

La PÒLISSA DE LA LLAR és un tema prou important, per això ens hem de fixar bé, ja que si no ens adonem d’alguns detalls durant la contractació ens pot provocar un problema en cas de sinistre i que les nostres cobertures no arribin a cobrir la situació.

 

Primer, hem de quantificar el valor dels bens que desitgem assegurar:

El Continent o Edificahogarció, és la valoració de la construcció principal: parets, terra, portes, finestres,…

El Contingut o Mobiliari, tot el que hi ha dintre de la llar: mobles, electrodomèstics, roba, miralls,…

També hi ha altres valors a tenir en compte:

La Responsabilitat Civil s’ocupa de la indemnització a un tercer per danys causats per la propietat o per qualsevol membre de la família.

Els Danys Estètics recull la restauració de la unitat estètica a causa d’inexistència de materials com els fets malbé per conservar la uniformitat d’aparença dins d’una mateixa cambra.

A la valoració convé ser honest i no oferir una valoració inferior a la real per estalviar-te uns euros a la prima. En aquest cas, pot donar-se una situació d’infraassegurança en cas de sinistre. I no oblidis revisar-los si adquireixes nous bens o amplies la llar.

 

Segon, revisa la pòlissa, comprova que totes les dades siguin correctes: direcció, metres quadrats, tipus de llar,… I també repassa les cobertures i demana que t’expliquin aquells punts que no entenguis bé, així tenir clars els serveis i garanties.

 

A La Baen Bcn trobaràs la teva assegurança de la llar, adaptada a les teves necessitats i a un preu interessant, amb un equip disposat a resoldre tots els teus dubtes.

 

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a sara@labaen.cat o silvia@labaen.cat y demanar-nos el teu pressupost

vinilo dibujo infantil familia y casa


La PÓLIZA DEL HOGAR es un tema importante, por ello hay que fijarse bien en ello, ya que lo que se haya pasado por alto durante la contratación puede conllevar un problema en caso de que suceda un siniestro y nuestras coberturas no alcancen para cubrir esa situación.

 

Primero, debemos cuantificar el valor de los bienes que deseamos asegurar:

hogarContinente o Edificación, es valoración de la construcción principal: paredes, suelo, puertas, ventanas,…

Contenido o Mobiliario, todo lo que hay dentro de la vivienda: muebles, electrodomésticos, ropa, espejos,…

Así como otros valores a tener en cuenta:

La Responsabilidad Civil cubre la indemnización a un tercero por daños causados por la propiedad o por cualquier miembro de la familia.

Los Daños Estéticos recoge la restauración de la unidad estética a causa de inexistencia de materiales como los dañados para conservar la uniformidad de apariencia dentro de una misma estancia.

En la valoración conviene ser honesto y no ofrecer una valoración inferior a la real para ahorrarte unos euros en la prima. En ese caso, puede darse una situación de infraseguro en caso de siniestro. Y no olvides revisarlos si adquieres nuevos bienes o amplias la vivienda.

 

Segundo, revisa la póliza, comprueba que todos los datos sean correctos: dirección, metros cuadrados, tipo de vivienda,… Y también repasa las coberturas y pide que te expliquen aquellos puntos que no entiendas bien, así tener claros los servicios y garantías.

 

En La Baen Bcn encontrarás tu seguro de hogar, adaptado a tus necesidades y a un precio interesante, con un equipo dispuesto a resolver todas tus dudas.

 

Puedes ponerte en contacto con nosotros en sara@labaen.cat o silvia@labaen.cat y pedirnos tu presupuesto

vinilo dibujo infantil familia y casa

 

AUTO – Quines persones poden conduir el meu cotxe? / ¿Qué personas pueden conducir mi coche?

conductor

Hi ha molts dubtes respecte a quines persones poden conduir el nostre cotxe i que, en cas de sinistre per la seva culpa, quedi cobert per l’assegurança. Uns pensen que només les persones declarades a l’assegurança poden conduir-lo, altres creuen que ho pot fer qualsevol. Ambdues son errònies.

A més de les persones incloses a l’assegurança de cotxe, podran conduir-lo qualsevol persona que compleixi els requisits d’edat i/o anys de permís de conduir, i així quedar cobert en cas de un sinistre futur. Quins són aquest requisits?

 • Ser major de 25 anys

 • Tenir més de 2 anys de carnet de conduir

Això és com a norma general, hi ha companyies on són diferents, per aquest motiu és important revisar les condicions particulars o preguntar al teu mediador.

En cas que condueixi  el cotxe assegurat una persona que no aparegui a la pòlissa com a conductor principal, secundari, ocasional o autoritzat, ni tampoc compleixi les condicions esmentades, s’exposa a que, si pateix un sinistre, la companyia asseguradora no es faci càrrec.

joven-conduciendo

Molts us preguntareu si el vostres fills han d’estar a la pòlissa del cotxe per a estar correctament coberts: sí no compleixen els requisits, si ho han d’estar.  Però també s’ha de pensar en altres situacions que poden afectar: un viatge llarg amb amics o família, on ens tornem per evitar el cansament, o si sortim un cap de setmana d’oci amb els nostres amics i deixem que condueixi el nostre cotxe un d’ells.

La nostre recomanació: abans de que altres persones condueixin el vostre cotxe, assegureu-vos de quina edat i quants anys de permís de conduir tenen i, si compleixen les condicions, portar-lo amb total tranquil·litat.


Existen muchas dudas respecto a que personas pueden conducir nuestro coche  y que, en caso de siniestro por su culpa, esté cubierto por el seguro. Unos piensan que sólo las declaradas en el seguro pueden conducirlo; otros que puede hacerlo todo el mundo. Ambas son erróneas.

Además de las personas reflejadas en el seguro de coche, podrán conducirlo cualquiera que cumple los requisitos de edad y/o años de permiso de conducir, para que cualquier siniestro que suceda en un futuro esté cubierto. ¿Cuáles son estos requisitos?

 • Ser mayor de 25 años

 • Tener más de 2 años de carnet

Esto es como norma general, hay compañías donde son distintos, por este motivo es importante revisar las condiciones particulares o preguntar a tu mediador.

En el caso que conduzca el coche asegurado una persona que no salga declarada en el seguro como conductor principal, secundario, ocasional o autorizado, ni tampoco cumpla las condiciones nombradas, se expone a que, si sufre un siniestro, la compañía aseguradora no lo cubra.jovenes_licencia_de_conducir

Muchos os preguntareis si vuestros hijos deben o no reflejarse en el seguro del coche para estar correctamente cubiertos: si no cumplen los requisitos, sí deben aparecer en la póliza. Pero también se debe pensar en otras situaciones que pueden afectar: como un viaje largo con amigos o familia, en el que nos turnamos al conducir para evitar el cansancio, o si salimos un fin de semana de ocio con nuestros amigos y dejamos que conduzca nuestro coche uno de ellos.

Nuestra recomendación: antes de que conduzcan otras personas vuestro coche, os aseguréis de qué edad y cuántos años de permiso de conducir tienen y, si cumple las condiciones, llevarlo con total tranquilidad.

ASSEGURA AL TEU “PETIT TRESOR” / ASEGURA A TU “PEQUEÑO TESORO”

Aquest nadal, segur que més d’una família rebrà un nou membre: una mascota. Segons un estudi publicat al Journal of Social Psychology, el 80% de les persones que tenen mascotes, presenten un estat de ànim més positiu. Perquè el animals ens donen vida! Però també implica una responsabilitat, per això és bo contractar una assegurança per al teu gos o gat: protecció per l’amic més fidel i tranquil·litat per a tu.perros-cachorros

La responsabilitat civil

Tenir una mascota comporta una responsabilitat civil, sobretot si es tracta de races potencialment perilloses. Però, a part d’aquestes races, qualsevol gos pot provocar algun dany material o personal i aquest tipus d’assegurances s’encarreguen de cobrir qualsevol d’ells.

Cuidar la salut de les mascotes

Les mascotes, com la resta del integrants de la família, poden patir malalties o accidentes i l’assistència veterinària pot arribar a ser molt costosa, amb aquesta assegurança, quedarà coberta tant l’assistència, com a proves diagnòstiques, intervencions quirúrgiques, medicaments i hospitalització.

A més a més

Ofereixen ajuda en cas de desaparició o robatori, assessorament per a les vacances, residències per animals, assistència 24 hores,… I més cobertures al teu gust.


 

Esta Navidad, seguro que más de una familia recibirá a un nuevo miembro: una mascota. Según un estudio publicado en el Journal of Social Psychology, el 80% de las persones que tienen mascotas, presentan un estado anímico más positivo. ¡Porque los animales nos dan vida! Pero también implica una responsabilidad, por esto es bueno contratar un seguro para tu perro o gato: protección para el amigo más fiel y tranquilidad para ti.perros-cachorros

La responsabilidad civil

Tener una mascota comporta una responsabilidad civil, sobre todo si se trata de razas potencialmente peligrosas. Pero, a parte de estas razas, cualquier perro puede provocar algún daño material o personal y este tipo de seguros se encargan de cubrir cualquiera de ellos.

Cuidar la salud de las mascotas

Las mascotas, como el resto de los integrantes de la familia, pueden sufrir enfermedades o accidentes y la asistencia veterinaria puede llegar a ser muy costosa, con este seguro, quedarán cubiertas tanto la asistencia, como pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas,  medicamentos y hospitalización.

Además

Ofrecen ayuda en caso de desaparición o robo, asesoramiento para las vacaciones, residencias para animales, asistencia 24 horas,… Y más coberturas a tu gusto.

PER NADAL, REGALA SALUT / PARA NAVIDAD, REGALA SALUD

No saps què regalar a les persones que més estimes? Estàs cansat/da de regals materials que acaben sense utilitzar-se? Et donem una idea: REGALA SALUT!

Perquè té mil avantatges i segur que t’ho agrairan: no haver de suportar interminables llistes d’espera, més oferta d’especialistes, rapidesa en els resultats de les probes, privacitat, comoditats pels acompanyants, imoltes més! Si ja en tens, saps del que parlem.1247344606468_f

I per això, t’oferim uns quants consells a l’hora de pensar en una pòlissa de salut:

 1. Compara diferents companyies. A La Baen t’assessorem sobre l’assegurança que més s’adapti a tu i a la teva família, segons l’edat, els membres, els tipus de cobertures i les teves necessitats.
 2. Pensa en grup. És més rentable contractar una pòlissa per a tota la família que per separat. A més, si ets autònom o tens una empresa, podreu aprofitar més descomptes.
 3. Cada quan pagar. Tu decideixes si fer-ho cada mes, trimestral, semestral o anualment.
 4. Mens sana in corpore sano. Quan un és jove i té bon estat de salut és el moment de fer-se-la, no esperis a tenir cap malaltia i comença a utilitzar la mútua per a prevenir-les.
 5. Si esteu pensant en augmentar la família, gaudeix de les facilitats que t’ofereix una clínica privada, tan al seguiment del embaràs, al part i post-part.

Encara no ho tens clar? Pregunta’ns i t’ajudarem a escollir la millor opció.


 

¿No sabes qué regalar a las personas que más quieres? ¿Estás cansado/a de regalos materiales que acaban sin utilizarse? Te damos una idea: ¡REGALA SALUD!

Porque tiene mil ventajas y seguro que te lo agradecerán: no soportar interminables listas de espera, más oferta de especialistas, rapidez en los resultados de las pruebas, privacidad, comodidades para los acompañantes, i muchas más! Si ya tienes, sabes de lo que hablamos.1247344606468_f

Y por eso, te ofrecemos unos cuantos consejos a la hora de pensar en una póliza de salud:

 1. Compara distintas compañías. En La Baen te asesoramos del seguro que más se adapte a ti y a tu familia, según la edad, los miembros, el tipo de coberturas y tus necesidades.
 2. Piensa en grupo. Es más rentable contratar una póliza para toda la familia que por separado. Además, si eres autónomo o tienes una empresa, podréis aprovechar más descuentos.
 3. Cada cuanto pagar. Tú decides si hacerlo cada mes, trimestral, semestral o anualmente.
 4. Mens sana in corpore sano. Cuando uno es joven y goza de buena salud es el momento de hacérsela, no esperes a tener cualquier patología y comienza a utilizar la mutua para prevenirlas.
 5. Si estáis pensando en aumentar la familia, disfruta de las facilidades que te ofrece una clínica privada, tanto en el seguimiento del embarazo, el parto y el post-parto.

¿Todavía no lo tienes claro? Pregúntanos y te ayudaremos a escoger la mejor opción.

Els companys de La Baen et desitgem BONES FESTES!

Bones festes

5 raons per les que contractar una pòlissa de vida / 5 razones por las que contratar una póliza de vida

Saps què és una assegurança de vida? La seva característica principal és el pagament de la quantitat pactada en cas de mort o malaltia.

5 RAONS PER LES QUE CONTRACTAR UNA PÒLISSA DE VIDA

1. Assegura i protegeix als que més estimes. Garantint la efamiliastabilitat dels teus davant qualsevol imprevist, permet la seva protecció davant els deutes i mantenir el nivell de vida de la família.

2. Garanteix la educació i projectes de futur dels teus fills. En cas de desgracia, els ingressos a la família es veuran reduïts o les despeses creixeran, això ha d’impedir els teus complir els seus somnis?

3. Protegeix l’habitatge. Tan si tens hipoteca com si estàs de lloguer, això és una despesa important que cada mes que no et pots permetre deixar de pagar.

4. Protegeix-te tu mateix en cas de invalidesa o malaltia greu, et permetrà seguir afrontant les despeses de cada mes sense perdre la independència econòmica.

5. El cost no és gran quan el que estàs assegurant és la teva vida. La prima es pot adaptar a les teves necessitats.

Estar preparat és important, saber esperar ho és encara més, però aprofitar el moment adequat és la clau de la vida.

Arthur Schnitzler

 


Sabes qué es un seguro de vida? Su característica principal es el pago de la cantidad pactada en caso de fallecimiento o enfermedad.

5 RAZONES POR LAS QUE CONTRATAR UNA PÓLIZA DE VIDA

1. Asegura y protege a los que más quieres. Garantizando al estabilidad de los tuyos ante cualquier imfamiliaprevisto, permite su protección ante deudas y mantener el nivel de vida de la familia.

2. Garantiza la educación y proyectos de futuro de tus hijos. En caso de desgracia,  los ingresos a la familia se verán reducidos o los gastos crecerán, esto debe impedir que los tuyos cumplan sus sueños?

3. Protege la vivienda. Tanto si tienes hipoteca como si estás de alquiler, esto es un gasto importante de cada mes que no te puedes permitir dejar de pagar.

4. Protégete tu mismo en caso de invalidez o enfermedad grave, te permitirá seguir afrontando los gastos de cada mes sin perder independencia económica.

5. El coste no e grande cuando lo que estás asegurando es tu vida. La prima se puede adaptar a tus necesidades.

Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida.

Arthur Schnitzler